Katolickie Stowarzyszenie \Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie

Oddział w Szczecinie › Aktualności

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
30.03.2017

miniatura

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie od początku 2017 roku realizuje zadanie zlecone przez Gminę Miasto Szczecin, polegające na prowadzeniu na terenie Miasta Szczecin punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lokal, w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna znajduje się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pokój 56 C (wejście od ul. Odrowążą). Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Świadczenie pomocy prawnej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z późn. zmianami).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, tzw. „osobie uprawnionej”. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają: osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,osoby, które ukończyły 65 lat,osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,kombatanci,weterani,zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,osoby, które są w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych). Każda z wyżej wymienionych osób jest zobowiązana udokumentować uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jaką pomoc prawną można uzyskać w punkcie? Pomoc prawna udzielana w punkcie polega na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.   Jakiego zakresu prawa dotyczyć może nieodpłatna pomoc prawna? Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy,przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,prawa cywilnego,prawa karnego,prawa administracyjnego,prawa ubezpieczeń społecznych,prawa rodzinnego,prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 914337133, 608 060 694, email: [email protected] Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem:   http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ lub http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131016.asp  

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Zadanie pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2017 – Punkt Nr 3” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

« wróć do listy wszystkich aktualności

Zobacz również

Inne oddziały