Katolickie Stowarzyszenie \Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie

Marsz dla Życia

Szczecińskie Marsze dla Życia i wszystkie inicjatywy Pro Life realizowane w Szczecińskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” miały swoje źródło w funkcjonującej od 1990 r. Szkole Rodzenia z Bogiem, która powstała z inicjatywy absolwentów Instytutu Studiów nad Rodziną: Magdaleny i Krzysztofa Sosków, Elwiry i Zenona Chojnackich oraz Radosława Łosiewicza. Osobisty kontakt z prof. Włodzimierzem Fijałkowskim, jego postawa oraz zupełnie nowe jak na tamten okres spojrzenie na szeroko rozumiane rodzicielstwo było dla nich inspiracją do podejmowania w przestrzeni lokalnej działań wspierających idee profesora.

Profesor Włodzimierz Fijałkowski, lekarz ginekolog-położnik światowej sławy, członek Papieskiej Akademii „Pro Vita”, był twórcą polskiego modelu Szkoły Rodzenia. Ówczesna świadomość społeczna nacechowana zmedykalizowaniem porodu, silny status zawodowy położnej i lekarza ginekologa wykluczający obecność i udział w narodzinach dziecka osób bliskich w tym ojca, były bezpośrednim powodem do powszechnego traktowania porodu jako szpitalnej procedury medycznej, w czasie której bierna pacjentka znosiła bóle porodowe, a aktywny lekarz odbierał poród. Takie podejście do porodu skutkowało ogromną liczbą powikłań, interwencji farmakologicznych, znieczuleń, a zwłaszcza cięć cesarskich, natomiast w sferze postaw wobec porodu dominował lęk i napięcie. W związku z tym, dziecko – główny bohater porodu oraz jego rodzice traktowani byli przedmiotowo co rzutowało na dalsze konsekwencje zachowań rodzicielskich i wychowawczych. Profesor Fijałkowski wprowadził psychoprofilaktykę porodową i kładł ogromny nacisk na przygotowanie kobiety do współudziału w porodzie oraz wychowanie jej do odpowiedzialnego wypełniania funkcji macierzyńskich. Uważał, że „… podjęcie wczesnego "dialogu" z poczętym dzieckiem, przygotowanie obojga rodziców w szkole rodzenia, naturalny poród i ekologiczne karmienie tworzą integralną całość”. Była to wówczas rewolucyjna wręcz wizja, a jej wdrażanie w życie wiązało się z wieloma trudnościami. Profesor odważnie stawiał czoła przeciwnościom i zyskiwał coraz więcej zwolenników.

Jednak najważniejszą zasługą profesora była jego jasna i czytelna postawa wobec aborcji. W świetle obowiązującej od 27.04.1956 r. ustawy „O dopuszczalności przerywania ciąży”, na kartach zdrowia pacjentek zgłaszających się na zabieg umieszczał zapis: „Jako człowiek odmawiam”. Szukany, represje i różnego rodzaju konsekwencje jakie go spotykały zarówno ze strony komunistycznej władzy, środowiska medycznego oraz osób prywatnych umacniały jeszcze bardziej jego niezłomną postawę wobec wartości i godności życia. Okazało się, że dzięki takiej postawie, w polskim modelu Szkoły Rodzenia szacunek do dziecka od pierwszej chwili jego poczęcia stał się fundamentem do wszelkich inicjatyw Pro Life nie tylko w Szczecinie.

Jedną z najważniejszych stał się Marsz dla Życia. Pomysł zorganizowania pierwszego Marszu dla Życia w Szczecinie zrodził się w sercu i głowie ówczesnego Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie – p. Krzysztofa Puca, kierownika Ośrodka „Z pomocą rodzinie” - Agnieszki Przybylskiej, Wioletty Wysługockiej oraz Artura Szymczaka.

I Szczeciński Marsz dla Życia w 2002 r. zgromadził ok. 20 osób i koncentrował się między innymi na modlitwie. W następnym roku wzięło w nim udział już ok 50 – 60 uczestników, a w latach 2004 r.- 2006 r. systematycznie, liczba uczestników wzrastała. Ówczesne marsze prowadziły trasą spod kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa do Katedry, miały charakter procesji, a jego uczestnicy odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz różaniec. W Katedrze w czasie Eucharystii wierni podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego co było najważniejszym punktem całego tego wydarzenia. Od tej pory właśnie, ta 9 – miesięczna, codzienna modlitwa w intencji zagrożonego aborcją, nienarodzonego dziecka zaczęła znajdywać coraz więcej propagatorów i stała się „iskrą”, która według organizatorów Marszy dla Życia (pracowników Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie) rozpaliła serca bardzo wielu wiernych do obrony życia od poczęcia na terenie naszej całej naszej archidiecezji. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego i szeroko rozumiany duchowy wymiar obrony życia w rozumieniu organizatorów traktowany był jako fundament tego dzieła duszpasterskiego i na tę waśnie modlitwę kładli największy akcent. Marsze dla Życia są publicznymi, pokojowymi manifestacjami, wyrażaniem swoich poglądów i obrony pewnych wartości, a rzeczywistą bronią w walce ze Złym duchem, który z całą mocą uderza w człowieka jest modlitwa. Sam Jezus Chrystus powiedział, że „…są takie Złe Duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem”. Wszelkie działania w obronie życia muszą mieć swoje źródło w modlitwie, z niej powinny wypływać i do niej prowadzić. Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae napisał: „Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia” dlatego w odpowiedzi na jego apel, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” swoją strategię obrony życia postawił na najtrwalszym fundamencie jakim jest modlitwa.

W 2007 r. organizacją Marszy dla Życia zaczęła się zajmować Joanna Szałata, która do pomocy zaprosiła ks. Tomasza Kancelarczyka. Mianowany przez ks. Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego na asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie kapłan bardzo mocno zaangażował się w tę jedną z najważniejszych inicjatyw szczecińskiego oddziału. Owocem modlitwy i pracy ks. Tomka oraz Joanny Szałaty stopniowo stawała się coraz liczniejsza grupa młodzieży, która nie tylko chętnie podejmowała określone zadania, ale z coraz większym otwarciem wchodziła w głębię formacji duchowej. Fundamentalne w działaniach pro life takie jak comiesięczne dwugodzinne czuwania przed Najświętszym Sakramentem i msze święte 25 dnia każdego miesiąca stały się płaszczyzną rozwoju tego pięknego dzieła. Nocki w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” poświęcane były na pracę i modlitwę na rzecz Marszy dla Życia, a skupiały one niezliczone ilości młodych ludzi. Okazało się, że w 2013 r. Marsz dla Życia zgromadził już ok. 20 tys. uczestników.

Wielkość i zasięg tego wydarzenia zaczęła stopniowo przerastać możliwości lokalowe i finansowe organizatorów dlatego założono dwie fundacje: Fundację Donum Vitae oraz Fundację Małych Stópek. Wraz z rozwojem tego dzieła rzeczywistość wymusiła zmiany w funkcjonowaniu obu tych podmiotów. Od 2014 r. Szczecińskie Marsze dla Życia organizowane są w głównej mierze przez pracowników i sympatyków Fundacji Małych Stópek. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z racji na historię Marszy dla Życia czuje się nieustannie „matką” tego wspaniałego dzieła duszpasterskiego i angażuje się w jego rozwój na miarę swoich możliwości otaczając nieustannie modlitwą wszelkie inicjatywy około marszowe z rozwojem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na czele.

Zapraszamy na stronę marsz.weebly.com.

Zobacz również